ew的小天地 游三台红花园养心谷

游三台红花园养心谷

山色空蒙雨零落,

峰峦叠翠野溪濯。

草味花香浸心脾,

蝉音鸟语入幻魔。

茂林修竹掩小楼,

青稻绿菽覆阡陌。

山空谷幽生禅意,

云去天净自开豁。

游三台红花园养心谷

游三台红花园养心谷

游三台红花园养心谷

游三台红花园养心谷

游三台红花园养心谷

游三台红花园养心谷

游三台红花园养心谷

游三台红花园养心谷

返回顶部